Carte du district de Gisagara

Carte de localisation du district de Gisagara.

Carte du district de Gisagara, dans la Province du Sud du Rwanda.

  • Superficie : 680 km²
  • Population en 2022 : 397 051 hab.
  • Chef-lieu : Ndora

Secteurs

Le district de Gisagara est divisé en 13 secteurs (imirenge) : Gikonko, Gishubi, Kansi, Kibilizi, Kigembe, Mamba, Muganza, Mugombwa, Mukindo, Musha, Ndora, Nyanza et Save.

© 2024